Dla Recenzentów
 
Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie pozytywnej recenzji. Recenzenci wybierani są przez Kolegium Redakcyjne i po uzyskaniu ich zgody na wykonanie recenzji otrzymują pełny tekst artykułu wraz z formularzem recenzji.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji:
  • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów;
  • W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora,
  • Redakcja przyjmuje model, w którym Autor/Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double – blind rewiew process”);
  • Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia;
  • Recenzent powinien zwrócić szczególną uwagę na oryginalność recenzowanego tekstu, a zauważone przejawy plagiatu powinny zostać opisane w recenzji i stanowić podstawę do rekomendowania odrzucenia publikacji;
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz do roku na stronie internetowej czasopisma podaje się do publicznej wiadomości listę recenzentów.


Redakcja uprzejmie prosi Recenzentów o niezwłoczne przygotowanie recenzji i przekazanie jej do Sekretarza Wydawnictwa.
Formularz recenzji
 
ISSN:2080-0819